ازدواج با پیروان ادیان غیرالهی، لاادری ها و غیرموحدان

پرسش:
ازدواج با حنفا چه صورتی خواهد داشت؟‌ یا با اگناستیک ها؟‌ آیا می توان طبقه خاصی از مومنین را تعریف کرد که اجمالا معتقد به خدا هستند ولی نه کافرند و نه مسلمان و نه اهل کتاب؟‌

 

پاسخ: مردم به لحاظ دینی چند دسته هستند: اول. مسلمان، دوم پیرو دیگر ادیان الهی (ابراهیمی)، سوم موحد غیر متدین به ادیان یادشده، چهارم لاادری (نه متدین و موحدند نه منکر خدا و آخرت)، پنجم منکر خدا، کافر بالمعنی الاعم یا مشرک.

بنابراین دسته‌ی سوم موحدانی هستند که مسلمان یا اهل کتاب نیستند، کافر بالمعنی الاعم هم محسوب نمی شوند.

از این پنج گروه ازدواج مسلمانان تنها با گروه اول و دوم مجاز است. اگر حنفایی در زمان ما یافت شود ملحق به اهل کتاب خواهند بود. البته جواز ازدواج با اهل کتاب در صورت دسترسی به مسلمان جواز توأم با کراهت است.

حرمت ازدواج با سه دسته‌ی اخیر ذومراتب است، یعنی حرمت ازدواج از موحد غیر متدین به ادیان الهی تا لاادری و سپس کافر بالمعنی الاعم و مشرک افزایش می یابد. مهمترین مستند حکم آیه ی ۵ سوره ی مائده است.
موفق باشید

محسن کدیور