پرسش: غیراز حکم فقهی حرمت هم جنس گرایی دلایل ما برای قبح این عمل چیست؟

پاسخ: مخالفت با همجنس گرایی منحصر در مسلمانان نیست، اکثر متدینان به ادیان ابراهیمی و بسیاری از افراد غیرمذهبی نیز با چنین امری موافق نیستند. موافقان با همجنسگرایی آنرا پدیده ای طبیعی دانسته و برخورداری جنسی اینگونه افراد را نیز از حقوق بشر می شناسند. بحث اصلی در این است که همجنس گرایی انحراف از طبیعت انسانی و مسبوق به برخی نارسایی ها در دوران کودکی و امری اکتسابی و در نهایت نوعی بیماری است یا امری طبیعی و غریزی و خدادادی است که باید آنرا به رسمیت شناخت.