ازدواج شیعه و سنی

پرسش:
پرسش: دختری از سادات دلبسته ی فردی از اهل سنت و جماعت شده است، والدین دختر بنا به حساسیت های مذهبی اجازه نمی دهند که چنین ازدواجی صورت بگیرد، اما دختر وپسر سخت همدیگر را می خواهند،  اگر لطفا بفرمایید حکم شرعی در این خصوص چه است؟ مخصوصا با توجه به استدلال والدین دختر که با این کار پیش اقوام وبستگان شرمسار می شویم وممکن است مورد توهین وتحقیر قرار بگیریم، از یک طرف مسئله ی سرنوشت دو انسان مطرح است واز طرف دیگر باصطلاح آبرو وعزت خانواده ، چه باید کرد؟

پاسخ: ازدواج دختر شیعه با پسر اهل سنت یا دختر اهل سنت با پسر شیعه هیچ اشکال شرعی ندارد . مسلمان کفوء مسلمان است. اولیاء دین از رسول خدا و علی مرتضی در ازدواج مرزبندی شیعه و سنی را رعایت نمی کردند.
بعلاوه این حق دختر است که شریک زندگی خود را انتخاب کند و پدر حق تحمیل زوج یا ممانعت از ازدواج وی را ندارد. همین که دختر اطمینان داشته باشد که فرزندانش را با حب اهل بیت تربیت خواهد کافی است. آنچه اولیاء دین کرده اند مایه‌ی عار و سرشگستگی نیست.
موفق باشید.