پرسش: بکار بردن روشهای تازه نظیر بیهوش کردن حیوان پیش از ذبح برای کاهش درد و رنج آن، آیا در حلیت گوشت تأثیر می گذارد؟
پاسخ: بیهوش کردن حیوان پیش از ذبح منع شرعی نداشته و تاثیری در حلیت گوشت نمی گذارد.

موفق باشید.