پرسش: به خدا خسته شدم. من میل شدید به جنس موافق دارم. به هیچ دختری میل جنسی ندارم. این میل زندگی را برایم را مشکل کرده است. چند بار خواستم خودکشی کنم از این حسی که دارم . بعضی از دوستانم می گویند بیماری نیست، بعضی ها می گویند بیماری است. توی دین که این مدلی است: اخفیت مجازات فاعل از مفعول در لواط
از خدا خیلی دور شدم،  از  بس که  ذهنم به این سمت مشغول شده و همه‌اش سوال های بی جواب دارد. به شماها هم خیلی هم اعتماد ندارم ولی نمی دانم چرا کشیده می شوم سمت شماها. از خدا مرگم رو می خواهم.  و از شما هم یک امید، یک حرف، یک چیزی که بفهمم کجا هستم، یک کلید، یک راهنمایی. بالاخره به نظر شما افرادی مثل من بیچاره با تمایل به جنس موافق (همجنس گرا) باید اعدام یا مجازات شوند؟
پاسخ:
از اینکه مشکل خود را با من در میان گذاشته اید سپاسگزارم.
الف. من در چند سال اخیر درباره‌ی همجنسگرایی اینگونه اظهار نظر کرده ام:
باز هم همجنس گرائی
لواط و دو مقدمه‌ی همجنسگرائی

عدم جواز ارتباط جنسی و ازدواج با همجنس

ب. در پرسش مورد اشاره نظر من خواسته نشده است، صرفا درباره وجه تغییر قانون مجازات اسلامی (قانونی که چندین بار در نقد آن صریحا اظهار نظر کرده ام) پرسیده شده بود: اخفیت مجازات فاعل از مفعول در لواط

ج. ممنوعیت و حرمت شرعی ارتباط جنسی با جنس موافق در حد فهم من از مسلمات دینی است (حکم تکلیفی).

د. همجنسگرایی چه بیماری باشد، چه امر طبیعی، قابل مجازات نیست (حکم وضعی). این نکته‌ی تازه ای است که به نکات پیش گفته می افزایم.

ه. خودکُشی در هیچ شرائطی مجاز نیست چرا که یأس از رحمت خداست.

و. مشاوره با روانشناس و مراجعه به روانپزشک قدمهای مقدماتی مشکل مطرح شده است.

موفق باشید.

۱۹ مرداد ۱۳۹۲