مصرف خمس

پرسش: سهم امام در زمان ما در چه اموری مصرف می شود؟

 

 

پاسخ:  مصرف اصلی خمس (نه فقط سهم امام) رفع حوائج مستمندان و امور فی سبیل الله (امور خیریه‌ی اسلامی) با اولویت تعلیم و ترویج فرهنگ دینی است.

۶ شهریور ۱۳۹۲