پرسش: اگر طرفِ قراردادِ عقدِ مُتعه تقاضایِ مهریه نکند، تکلیفِ مرد چیست؟

 
پاسخ: مهریه یکی از ارکان ازدواج موقت است. اولا عدم ذکر مهریه در زمان عقد موقت (متعه) باعث بطلان آن می شود. ثانیا پرداخت مهریه از سوی مرد به زن در زمان عقد لازم است.
ازدواج موقت در این دو ناحیه با ازدواج دائم فرق می کند، چرا که در ازدواج دائم عدم تعیین مهریه به بطلان عقد نمی انجامد بلکه مهرالمثل بر ذمه‌ی مرد قرار می گیرد. در ناحیه دوم نیز پرداخت مهریه در عقد دائم عندالمطالبه است نه لزوما عند العقد.
در ازدواج موقت زن می تواند پس از قبول مهریه آنرا به مرد ببخشد یا مثلا مرد را وکیل کند تا در امور خیریه مصرف کند اما بدون تعیین آن از سوی مرد و پرداخت آن در زمان عقد و قبول آن از سوی زن ازدواج صحیح نیست.

 

***

پرسش: اگر در پیِ اتمامِ مدّتِ قراردادِ عقدِ مُتعه، طرفین خواستارِ تمدیدِ مدّتِ عقد باشند آیا نیازی به توقّفِ موقّتِ رابطه ی جنسی و قراردادِ مُتعه ی جدید است؟

 
پاسخ: اگر قبل از اتمام مدت، طرفین بر تمدید مدت ازدواج موقت توافق کردند نیازی به عقد جدید نیست و همان عقد اولیه کفایت می کند. اما اگر این توافق بعد از اتمام مدت عقد حاصل شد می باید عقد جدیدی منعقد شود با مدت تازه و مهریه‌ی جدید و قبول و ایجاب دیگر، چرا که بعد از اتمام مدت زن و مرد نسبت به هم اجنبی هستند و دیگر زن و شوهر نیستند.

۱۸ شهریور ۱۳۹۲

Mohsen Kadivar