پرسش: چرا هر کجا صحبت از همجنسگرایی است بطور جد فقط به لواط و روابط مردان پرداخته می شود؟  (در حالی که این موضوع شامل جنس مونث هم می شود.) در کتاب خدا آیا در مورد روابط جنس مونث با همجنسش چیزی مطرح شده است؟ اگر ممکن است در مورد روابط زنان با جنس هم توضیحاتی بدهید.

 
پاسخ:
در قرآن کریم زنان پاکدامن با عباراتی از قبیل حافظات (فروجهن) (احزاب ۳۶)، صالحات قانتات حافظات للغیب (نساء ۳۴) ، محصنات (نساء ۲۵ و مائده ۵) یاد شده است. در آیه‌ی ۳۱ سوره نور به بانوان مومنه امر شده است که «حفظ فرج» کنند. در آیات ۷-۵ سوره مومنون و ۳۱-۲۹ سوره معارج روابط جنسی خارج از رابطه‌ی مشروع زن و مرد تجاوز به حریم الهی شمرده شده است.
قرآن کریم زن پاکدامن را زنی می داند که دامن خود را از روابط جنسی به استثنای رابطه‌ی مشروع با شوهر پاک نگاه دارد. خانواده‌ی مشروع در اسلام متشکل از زن و مرد است. هر نوع رابطه‌ی جنسی زن با زن و مرد با مرد و رابطه‌ی خارج از ازدواج زن و مرد حرام است. روابط جنسی همجنس چه مونث و چه مذکر در اسلام پذیرفته نیست.
در سنت روابط جنسی بین دو مؤنت با عنوان مساحقه همانند لواط حرام اعلام شده و مستحق مجازات دانسته شده است.

۲۴ شهریور ۱۳۹۲

Mohsen Kadivar