پرسش- از نمونه‌های بسیار نادر که بگذریم به نظر می‌رسد که فقه اسلامی مجازات خشنی را برای رفتارهای جنسی بین دو هم‌جنس در نظر گرفته است. نظر شما درباب حرمت/عدم‌حرمت بودن رفتارهای همجنس‌خواهانه چیست؟
پاسخ:

رفتارهای جنسی بین دو هم‌جنس شرعا حرام است.

 

پرسش- آیا رویکرد تاریخی به اسلام می‌تواند خوانشی از فقه ارائه دهد که حقوق/شأن انسانی افرادی که خود را «همجنسگرا» اطلاق می‌کنند و «رفتارهای همجنس‌خواهانه» دارند با دیگران برابر باشد؟
پاسخ:

اینگونه افراد مطابق قانون در اموری که اخلاق عمومی را نقض نکنند با دیگران برابرند.

 

پرسش- آیا «مسلمان بودن» و «همجنسگرا بودن» قابل جمع است؟
پاسخ:

هرکس تا زمانی که خود را مسلمان می داند، شهادتین را بر زبان جاری کرده و به برخی از تعالیم دینی عمل می کند مسلمان است. ارتکاب فعل حرام باعث ابطال مسلمانی نیست. مسلمان ممکن است صالح یا گناهکار باشد. همجنسگرا نیز از این قاعده مستثنی نیست.

۱۰ دی ۱۳۹۲