پرسش ۱: Fish and Chips یکی از غذاهای دریایی رایج انگستان است که غالبا در شراب خوابانده می شود و گاهی نیز روغن گاو به آن اضافه می شود. آیا زمان خرید این غذا باید بپرسیم و مطمئن شویم که در ان شراب به کار نرفته است؟

پاسخ: در بازار غیرمسلمانان در این باره باید پرسید.

پرسش ۲: اگر بدانیم در تهیه غذا شراب استفاده شده، با توجه به اینکه شراب در زمان طبخ بخار می شود، آیا باز هم مجاز به خوردن این غذا نیستیم؟

پاسخ: خوردن غذایی که در آن مشروب الکلی به کار رفته است در هر صورت جایز نیست.

پرسش ۳: اگر در این غذا روغن گاو به کار رفته باشد چه؟

پاسخ: خوردن ذبیحه اهل کتاب  مجاز است، اگرچه ذبیحه مسلمانان در زمان اختیار اولویت دارد. وقتی گوشتی حلال یا حرام باشد کلیه امور خوردنی متخذ از آن همان حکم را دارد.

موفق باشید.

۵ اسفند ۱۳۹۲

 

****

پرسش: مگر نه این است که حرمت الکل به دلیل مسکر بودن آن است. وقتی که الکل شراب بر اثر حرارت از بین می رود، به چه دلیل خوردن غذایی که در طبخ آن شراب به  کار رفته و بعد از طبخ، الکل از بین رفته حرام است؟ پس چرا خوردن سرکه حرام نیست؟

 

پاسخ:
۱. اگر حرمت مشروب الکلی به واسطه مسکر بودن بالفعل آن بود، نوشیدن یک قطره از آن که مسکر نیست، یا نوشیدن به میزان کمتر از مستی حرام نبود، حال آن که نوشیدن مشروب الکلی مطلقا حرام است، چه مستی بیاورد چه نیاورد.
۲. اگر شراب ریخته شده در غذا کاملا از بین رفته بود و هیچ اثری از آن باقی نبود، پس چرا اصلا استفاده شد؟! با توجه به قیمت گران شراب هیچ عاقلی آنرا بدون دلیل در غذا مصرف نمی کند. یقینا تاثیری در غذا داشته که استفاده شده است. همان تاثیر – هرچه هست چه در مزه چه غیر آن – ناشی از امری است که برای مسلمان حرام است.
۳. در سرکه الکل استحاله شده است و کلا به چیز دیگری تبدیل شده است. فرایند استحاله در شراب ریخته شده در غذا طی نشده است، به شکل واضح‌تر الکل ریخته شده در غذا با حرارت از بین نمی‌رود.
۴. نهی نوشیدن مشروب الکلی و خوردن گوشت خوک به قدری شدید است که اقتضا می کند مومنان در اینگونه موارد کاملا و به شدت احتیاط کنند.
موفق باشید.

۱۲ اسفند ۱۳۹۲