سیادت از طریق مادر

پرسش: تا حد اطلاع بنده سید به کسی گفته می‌شود که از خاندان پیامبر باشد. اگر این تعریف درست باشد پس نباید تفاوتی میان زن و مرد در این زمینه باشد و افراد چه از طریق مادر و چه از طریق پدر باید سید شمرده شوند. گذشته از این، از آنجایی که امام حسن و امام حسین از طریق مادر از خاندان پیامبر شمرده می‌شوند آیا نمی‌توان نتیجه گرفت که افراد از طریق مادر هم سید شمرده می‌شوند؟پاسخ:
سیادت مایه‌ی هیچ امتیاز شرعی نیست و از طریق مادر نیز منتقل می شود. برخی فقها از جمله سیدمرتضی و شیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق تفاوتی بین سیادت از طریق مادر و پدر نگذاشته اند وحق همین است.