مقاله »     

فقهای منکر ولایت فقیه

فقهای منکر ولایت فقیه

هفت مرجع تقلید و هفت فقیه دیگر 

 

۱. محمد کاظم آخوند خراسانی (۱۲۱۳-۱۲۹۰)

 

۲. عبدالکریم حائری یزدی (۱۲۳۸-۱۳۱۵)

 

۳. محمد حسین غروی اصفهانی (کمپانی) (۱۲۵۷-۱۳۲۱)

 

۴. محسن طباطبائی حکیم (۱۲۸۶-۱۳۴۹)

 

۵. احمد موسوی خوانساری (۱۲۷۰-۱۳۶۳)

 

۶. ابوالقاسم موسوی خوئی (۱۲۸۷-۱۳۷۱)

 

۷. محمد علی اراکی (۱۲۷۳-۱۳۷۳)

 

***

 

۸. محمد حسین طباطبائی (۱۲۸۱-۱۳۶۰) 

 

۹. رضا زنجانی (۱۲۸۲-۱۳۶۲)

 

۱۰. ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی (۱۲۷۹-۱۳۷۱)

 

۱۱. رضا صدر (۱۳۰۰-۱۳۷۳)

 

۱۲. مهدی حائزی یزدی (۱۳۰۲-۱۳۷۸) 

 

۱۳. محمد مهدی شمس الدین (۱۳۱۴-۱۳۷۹)

 

۱۴. موسی صدر (متولد ۱۳۰۷ در قم، مفقود الاثر: ۹ شهریور ۱۳۵۷ در لیبی )

  • به زودی