اشتباهی در سیاستنامه آخوند خراسانی (ره)

حجة الاسلام رضا مختاری

در کتاب سیاست نامه خراسانی نوشته جناب آقای محسن کدیور صفحه بیست و نه ذیل عنوان «فهرست آثار منتشر نشدۀ خراسانی» آمده است:
1. تحریرات فی اصول
تقریرات آخوند خراسانی از دروس اصول اساتیدش، گویا شیخ انصاری، از اول نواهی تا آخر مجمل و مبیّن، تاریخ نگارش 6 شوال 1278 در نجف و مفصل تر از کفایة. نسخه اصل (به خط آخوند) به شماره 14178 در کتابخانه مجلس موجود است.

در حالی که این اثر هیچ ربطی به آخوند خراسانی ندارد و پیش از آنکه آخوند به نجف وارد شود تالیف شده است!؛ زیرا آخوند در حدود اوائل سال 1279 به نجف اشرف مشرف شده است و تألیف اثر به ساله 1278 در نجف خاتمه یافته است. علاوه بر این، این نسخه را زوجه مؤلف در سال 1308 از ورثه مؤلف خریده و وقف کرده است و این نشانه می دهد که در سال 1308 مؤلف از دنیا رفته بوده است! در حالی که آخوند خراسانی در سال 1329 یعنی حدود بیست سال پس از این تاریخ در گذشته است. بنابراین، این کتاب هرگز نمی تواند تألیف آخوند باشد.
از این رو قطعاً این اثر تألیف آخوند نیست ومحتمل است تألیف مولی محمد کاظم شاهرودی خراسانی باشد که سرگذشتش در کرام برره ج 3، ص 257 آمده ، و از شاگردان صاحب ریاض و حجة الاسلام شفتی بوده است و شاید این اثر تقریر دروس این استادانش باشد.
گفتنی است جناب آقای کدیور در ص بیست و یک کتاب سیاست نامه ذیل عنوان «فهرست آثار خراسانی» نوشته اند:
این فهرست نه تنها بر اساس مطالعه کتب تراجم علمای قرن چهاردهم ، بلکه علاوه بر آن با مشاهده خود آثار و تفحص از فهرست نسخ خطی به دست آمده است.
پیداست که اینجا اگر خود اثر را مشاهده کرده بودند هرگز دچار این اشتباه نمی شدند زیرا در اول همین نسخه آمده است که همسر مولف به سال 1308 این نسخه را از ورثه مولف خریده و وقف کرده است.
خلاصه: محمد کاظم شاهرودی خراسانی با مولی محمد کاظم هروی خراسانی اشتباه شده اند!

http://al-athar.org/