پرسش: آیا امر به معروف و نهی ازمنکر با حریم شخصی در تضاد نیست؟ اگر یک ایرانی در اتوبوسی  چه درایران چه در کشور دیگر کنار صندلی من مشروب بنوشد حریم شخصی اوست یا نه؟ ویا موارد مشابه.
پاسخ: درباره‌ی تضاد حریم شخصی با امر بمعروف و نهی از منکر
اگر امر شخصی علنی نشود مجاز به تجسس نیستیم، اگر علنی شود، در صورتی که امر شخصی تحت عناوینی از قبیل اخلال در امنیت عمومی، اخلاق عمومی و بهداشت عمومی قرار گیرد، نهی از منکر بر حرمت امر خصوصی تقدم دارد. در اموری از قبیل تجاهر به فسق که منصوص هستند مطابق نص نهی از منکر تقدم دارد. در موارد غیرمنصوص که تحت عناوین پیش گفته نیز قرار نمی گیرد، نهی از منکر تنها در صورت احتمال تاثیر که از شرائط عمومی مشروعیت این وظیفه دینی است مجاز خواهد بود. در مواردی که احتمال تاثیر منتفی است حریم شخصی محترم داشته می شود.
در جایی که در اتوبوس فردی در کنار صندلی شما مشروب الکلی بنوشد، شما و بغل دستیتان از حقوق مساوی برخوردارید، شما مجاز نیستید در آن صندلی بنشینید، اما حق ندارید او را مجبور به ترک صندلی یا ترک شرب خمر کنید، چرا که ممکن است غیرمسلمان باشد و شرب خمر در مذهب وی مجاز باشد، اگر یقین دارید شارب خمر مسلمان است، نهی از منکر تنها در صورتی مجاز است که احتمال تاثیر بدهید.
موفق باشید
محسن کدیور