مالیات دولتی و خمس

پرسش: با توجه به اينكه بسياري از كارمندان دولت، كسري حقوقي بعنوان ماليات دارند و اين مبلغ ( براي اينجانب در حدود ۲۰%) هر ماه قبل از دريافت حقوق كسر مي گردد، آيا در اين صورت بحث خمس نيز به قوت خود باقي مي باشد؟
به عبارتي ، شايد قبلا مثلا بحث “خمس” بعنوان يكي از اركان درآمدي حكومت اسلامي شناخته مي شد، حال وقتي چنين راه هاي درآمدي براي حكومت اسلامي متصور مي باشد و چه بسا ، مالياتي كه يك كارمند پرداخت مي كند ، شايد ده ها برابر شغل هاي آزاد باشد، آيا نياز به پرداخت خمس ضروری مي باشد؟
پاسخ: مالیات دولتی به کل درآمد تعلق می گیرد، اخذ آن نیازی به رضایت صاحب درآمد ندارد، از کلیه شهروندان بدون توجه به دینشان اخذ می شود، و صرف مخارج عمومی جامعه می شود.
مالیات دینی – مشخصا خمس – از مازاد درآمد سالانه مسلمانان شیعه اخذ می شود، اگر فردی نپردازد مجازات دنیوی ندارد و ضمانت پرداخت آن اعتقادات دینی فرد است و صرف اموری از قبیل افراد بی بضاعت و ترویج امور دینی می شود
این دو امر در مصرف، مکلف، مبلغ و نحوه محاسبه تفاوت دارند.
بیشک شهروندان غیر شیعه و غیرمسلمان مطابق مذاهب خود می باید مالیات دینی خودشان را بپردازند و پرداخت مالیات دولتی جای مالیات شرعی یا صدقات دینی را نمی گیرد.
آری در برخی ممالک سکولار غربی افرادی که به امور عام المنفعه از جمله نهادهای دینی کمک مالی می کنند با ارائه رسید رسمی از مالیات دولتیشان کسر می شود. در واقع دولتها با این سیاست به انفاق و صدقات داوطلبانه کمک می کنند.
عدم پرداخت مالیات دولتی از سوی مشاغل آزاد مجوز عدم پرداخت خمس کارمندان دولت نیست.
خمس در پایان سال مالی بعد از کسر کلیه مخارج سالیانه در صورتی که چیزی باقی ماند یک پنجم باقیمانده به مصارف خاص آن می رسد
موفق باشید
محسن کدیور