خمس و معنای غنیمت در لغت عربی

پرسش: چرا در مذهب شیعه خمس را واجب می دانند؟ با توجه با آیه ۴۱ سوره مبارکه انفال که تنها آیه است که مورد خمس آمده وآن هم اشاره با یک پنجم غنائم جنگی. آیا واجب بودن خمس دیگر دلیلی قرآنی دارد و از جمله واجبات بشمار می رود؟

 

پاسخ:
مستند اصلی حکم خمس در شیعه آیه ۴۱ سوره انفال است. معنای غنیمت آنچنانکه راغب اصفهانی در المفردات و جوهری در الصحاح ودیگر لغویون متذکر شده اند هر بهره ای است، و بهره ای که با پیروزی در جنگ بدست می آید یکی از مصادیق آن است نه تنها مصداق آن. استعمال غنیمت در سود ارباح مکاسب یا معادن و غواصی و مانند آن حقیقت است نه مجاز. این مستند قرآنی که متکی به قول لغویون بزرگ عرب که علی الاغلب از اهل سنت هستند با روایات اهل بیت (ع) تایید می شود
موفق باشید
محسن کدیور