سیاست‌نامه‌ی خراسانی

 pdfسیاست‌نامه‌ی خراسانی: قطعات سیاسی در آثار ملا محمد‌کاظم خراسانی صاحب کفایه (۱۳۲۹ – ۱۲۵۵ق)؛ انتشارات کویر، تهران، ۱۳۸۵؛ چاپ دوم: ۱۳۸۷؛ ۳۸۲ صفحه؛ مجموعه‌ی اسناد پیشگامان اسلام سیاسی در ایران معاصر (۱).

سیاست نامه خراسانی

آخوند ملا محمد كاظم خراساني (1329- 1255هجري قمري) صاحب كفاية الاصول، يكي از بزرگترين علماي جهان اسلام در سده اخير، يكي از اركان علم اصول فقه در حوزه تشيع و بلندپايه ترين مجتهد حامي مشروطه، در دو بعد نظري و عملي در نهضت مشروطيت در ايران منشأ اثر جدي بوده است. با اينكه فرصت آنرا نيافت كه كتاب مدون يا رساله مستقلي در حوزه سياست به رشته تحرير درآورد، اما در لابلاي آثار فقهي اصولي و نيز در متن تلگرافها، لوايح و نامه هاي كوتاه و بلند وي آراء سياسي بديعي به چشم مي خورد كه مي توان از “مكتب سياسي خراساني” سخن به ميان آورد.
“سياست نامه خراساني”- كتابي كه باعذر تقصير يه محضر آخوند خراساني با يك قرن تأخير منتشر مي شود- گردآوري و تصحيح انتقادي قطعات سياسي در آثار عربي و فارسي اين فقيه خبير است كه از كتب مرجع انديشه شناسي اسلام سياسي در صدر مشروطيت به حساب مي آيد.

 pdf (مقدمه)