دروس عمومی

دروس عمومی

جلسه هفتم: ويژگيهاي ايمان ديني (۳)

خلاصه مطالب گذشته الف: هر چند ايمان منحصر به انسان نيست، اما بحث متمركز در “ايمان انسان” است. ب: انسان ناقص و كمال جو ايمان مي آورد تا كامل شود و آنچه را ندارد بدست آورد. پ: ايمان به اموري …

جلسه هشتم: رابطه ايمان با خشوع، سكينه و اطمينان

خلاصه مطالب گذشت هر چند ايمان منحصر به انسان نيست، اما بحث متمركز در “ايمان انسان” است. انسان در ايمان آوردن به دنبال دستيابي به چيزي است كه ندارد. ايمان به اموري تعلق مي گيرد كه نظر مؤمن از نوعي …

جلسه نهم: نسبت ايمان با يقين و شك

خلاصه مطالب گذشته هر چند ايمان منحصر به انسان نيست، اما بحث متمركز در “ايمان انسان” است. انسان در ايمان آوردن به دنبال دستيابي به چيزي است كه ندارد. ايمان به اموري تعلق مي گيرد كه به نظر مؤمن از …

جلسه دهم: نسبت ايمان و اسلام

خلاصه مطالب گذشته انسان در ايمان آوردن به دنبال دستيابي به چيزي است كه ندارد. ايمان نه فعل است نه انفعال، فعلي قلبي است نه زباني، قابل امر و دعوت پذير است، فعلي اختياري است، زور بردار نيست، تنها در …

جلسه یازدهم: ایمان و عمل

خلاصه مطالب گذشته انسان در ايمان آوردن به دنبال دستيابي به چيزي است كه ندارد. ايمان فعلي قلبي است، قابل امر و دعوت پذير است، اختياري است و با زور محقق نمي شود‌، تنها در ظرف اختيار مفيد است، داراي …