مصاحبه تحلیلیمصاحبه

روحانیت و قدرت

آخرين مصاحبه قبل از زندان 4/12/1377 يكي‌ از ويژگي‌هاي‌ دولت‌ در ايران‌ بعد از انقلاب‌، ورود نهاد دين‌ به‌ حاكميت‌ رسمي‌ و نظ‌ام‌ سياسي‌ است‌.به‌ تعبير بعضي‌ها بعد از انقلاب‌ حكومت‌ در ايران‌ ديني‌ شد و به‌ تعبير برخي‌ ديگر، دين‌ حكومتي‌ گرديد.حتي‌ به‌ نظ‌ر مي‌رسد گروهي‌ در اين‌ مدت‌ در پي‌ استقرار نوعي‌ تئوكراسي‌ تمركزگرا برآمده‌اند كه‌ از شاخص‌هاي‌ آن‌، انتساب‌ حكومت‌ به‌ خدا، خارج‌شدن‌ مردم‌ از حوزه‌ تصميم‌سازي‌ و تصميم‌گيري‌هاي‌ كلان‌ و اعمال‌ حاكميت‌ توسط‌ معدود خواص‌ برگزيده‌اي‌ است‌ كه‌ منصوبان‌ خداوند معرفي‌ مي‌شوند.اما صرف‌نظ‌ر از اينكه‌ به‌…
kadivarad33
۱۳۷۷/۱۲/۰۴