ایمان دینی

جلسات اول و دوم: مقدمه و طرح بحث (۲-۱)

چكيده مطالب: 1- “دين پژوهي در پرتو قرآن” : كوششي است براي آشنايي بيشتر با ضوابط فرهنگ قرآني، پاسخي درون ديني است به مهمترين سؤالات جديد درباره دين، تلاش است در وجهه اثباتي ايجابي مطالعات ديني. اين سلسله مباحث را با تحقيق درباره “ايمان ديني” آغاز مي كنيم، گزينش “ايمان ديني” از بين مفاهيم متعدد در حوزه دين به عنوان نخستين بحث به دو دليل است: يكي اهميت وافر ايمان در دينداري، و ديگري مباحث و مسائلي كه اخيرا در حوزه دين پژوهي برون ديني درباره ايمان ديني مطرح شده…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۲۲
ایمان دینی

جلسه سوم: ایمان دینی

1- ايمان ديني در قرآن كريم از سه زاويه قابل بحث است: اول: فاعل ايمان: ايمان از چه كسي سر مي زند؟ چه موجوداتي مي توانند ايمان بياورند؟ دين ايمان آوردن را به چه كساني نسبت داده است؟ دوم: متعلق ايمان: ايمان به چه اموري تعلق مي گيرد؟ متعلق ايمان شخص است يا شيء؟ آيا متعلق ايمان مي تواند گزاره باشد؟ دين ايمان به چه اموري را از انسان خواسته است؟ سوم: ماهيت ايمان: مراد از ايمان در فرهنگ ديني چيست؟ ويژگي هاي ايمان ديني كدامست؟ ايمان ديني چه لوازم،…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۲۲
ایمان دینی

جلسه چهارم: متعلق ايمان

ايمان به چه اموري تعلق مي گيرد؟ دين ايمان به چه اموري را از انسان خواسته است؟ ويژگي متعلقات ايمان ديني چيست؟ براي آشنايي با “ماهيت ايمان ديني” پس از بحث “فاعل ايمان ديني” به تحقيق درباره متعلق ايمان به طور مطلق و متعلق ايمان ديني به طور خاص مي پردازيم و مي كوشيم با پاسخگويي به چهار سوال فوق در پرتو قرآن، قدمي به سوي شناخت هر چه بيشتر ايمان ديني برداريم. در قرآن كريم مجموعا ايمان به هشت امر، تعلق گرفته است: ايمان به خداوند، ايمان به روز…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۲۲
ایمان دینی

جلسه پنجم: ويژگيهاي ايمان دينی (۱)

از مباحث گذشته نتيجه گرفتيم كه: الف. ايمان امري انساني است، هر چند منحصر در انسان نيست و از موجودات ديگري همانند جن كه مشتركاتي با انسان دارند نيز سر مي زند. به هر حال بحث ما متمركز در “ايمان انساني” است. ب. انسان ناقص و كمال جو ايمان مي آورد تا كامل شود و آنچه را ندارد بدست آورد. ج. ايمان به اموري تعلق مي گيرد كه در نظر مؤمن – ولو بر خلاف واقع – از نوعي حقانيت و اعتبار برخوردار باشد. ايمان بر اساس متعلقش به ايمان…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۲۲
ایمان دینی

جلسه ششم: ويژگيهاي ايمان ديني (۲)

خلاصه مطالب گذشته الف: هر چند ايمان منحصر به انسان نيست، اما ايمان مورد بحث ما امري انساني است. ب: انسان ناقص و كمال جو ايمان مي آورد تا كامل شود و آنچه را ندارد بدست آورد. ج: ايمان به اموري تعلق مي گيرد كه در نظر مؤمن از نوعي حقانيت و اعتبار برخوردار باشد. د: متعلق ايمان ديني، عيني و واقعي، متعالي و قدسي، ماوراي حواس انساني يا داراي منشاء ماورايي، زنده و قادر به رفع نياز انسان است. ه: ايمان ديني امري نيكو، پسنديده و مطلوب است. و:…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۲۲
ایمان دینی

جلسه هفتم: ويژگيهاي ايمان ديني (۳)

خلاصه مطالب گذشته الف: هر چند ايمان منحصر به انسان نيست، اما بحث متمركز در “ايمان انسان” است. ب: انسان ناقص و كمال جو ايمان مي آورد تا كامل شود و آنچه را ندارد بدست آورد. پ: ايمان به اموري تعلق مي گيرد كه در نظر مؤمن از نوعي حقانيت و اعتبار برخوردار باشد. ت: متعلق ايمان ديني، عيني و واقعي، متعالي و قدسي، ماوراي حواس انساني يا داراي منشاء ماورايي، زنده و قادر به رفع نياز انسان است. ث: ويژگيهاي ايمان ديني 1- ايمان فعل است نه انفعال 2-…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۲۲
ایمان دینی

جلسه هشتم: رابطه ايمان با خشوع، سكينه و اطمينان

خلاصه مطالب گذشت هر چند ايمان منحصر به انسان نيست، اما بحث متمركز در “ايمان انسان” است. انسان در ايمان آوردن به دنبال دستيابي به چيزي است كه ندارد. ايمان به اموري تعلق مي گيرد كه نظر مؤمن از نوعي حقانيت و اعتبار في الجمله بر خوردار است. متعلق ايمان ديني، عيني و واقعي، متعالي و قدسي، ماوراي حواس انساني يا داراي منشأ ماورايي، زنده، آگاه و قادر به دفع نياز انسان است. ويژگيهاي ايمان ديني: 1- ايمان فعل است نه انفعال 2- فعلي قلبي است نه زباني 3- قابل…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۲۲
ایمان دینی

جلسه نهم: نسبت ايمان با يقين و شك

خلاصه مطالب گذشته هر چند ايمان منحصر به انسان نيست، اما بحث متمركز در “ايمان انسان” است. انسان در ايمان آوردن به دنبال دستيابي به چيزي است كه ندارد. ايمان به اموري تعلق مي گيرد كه به نظر مؤمن از نوعي حقانيت و اعتبار في الجمله برخوردار است. متعلق ايمان ديني، عيني و واقعي، متعالي و قدسي، ماوراي حواس انساني يا داراي منشاء ماورايي، زنده، آگاه و قادر به رفع نياز انسان است. ايمان ديني از ويژگيهاي زير برخوردار است: 1- فعل است نه انفعال 2- فعلي قلبي است نه…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۲۲
ایمان دینی

جلسه دهم: نسبت ايمان و اسلام

خلاصه مطالب گذشته انسان در ايمان آوردن به دنبال دستيابي به چيزي است كه ندارد. ايمان نه فعل است نه انفعال، فعلي قلبي است نه زباني، قابل امر و دعوت پذير است، فعلي اختياري است، زور بردار نيست، تنها در ظرف اختيار مفيد است (يعني در دنيا قبل از رؤيت عذاب الهي و پيش از سكرات موت)، داراي مراتب و قابل افزايش و كاهش است، زوال پذير است، آزمون پذير است (آزمايشگر خداوند است) كتمان پذير و پنهان كردني است، تحول آفرين است،‌قدرت زاست. ايمان ديني امري با فضليت، محبوب…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۲۲
ایمان دینی

جلسه یازدهم: ایمان و عمل

خلاصه مطالب گذشته انسان در ايمان آوردن به دنبال دستيابي به چيزي است كه ندارد. ايمان فعلي قلبي است، قابل امر و دعوت پذير است، اختياري است و با زور محقق نمي شود‌، تنها در ظرف اختيار مفيد است، داراي مراتب و قابل كاهش و افزايش است. زوال پذير، قابل آزمون، كتمان پذير تحول آفرين و قدرت زاست. ايمان ديني امري با فضيلت، باعث خشوع و تواضع و نرمي قلب و آرامش بخش است. بدون اطمينان هم حاصل مي شود، اما مراتب عالي آن اطمينان بخش است. با يقين نه…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۲۲
مقدمه

مقدمه

بسم الله  الرحمن  الرحيم   الحمدلله  رب العالمين  و صلي الله علي  خاتم  انبيائه  محمد و آله  الاطهار دغدغه  آميزه اي  است  از محبت  و ترس . نگاهي  است  از سر مسئوليت  و تعهد نه  وانهادگي  و تفنن. دلهره اي  است  مشفقانه ، نوعي  نگراني  دلسوزانه  ودوستي  منتقدانه ، بجاي  حمايت  كور و متملقانه. نگرشي  است  از سر اصلاح  و خيرخواهي . هشدار از چاه  است  براي  ادامه  راه . افشاي  تحريف  و قلب و تزوير است  به  قصد خلوص  و صفا و شفافيت . چيزي  است  از مقوله  نصيحت …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۷
بخش اول : به دنبال نور

كاوه در سوگ هژدهم

تقديم  به  روان  مصطفي پاره  جان  روح  خدا كاوه  در سوگ  هژدهم (برداشتي  آزاد از يك  اسطوره) «بسم الله القاصم  الجبارين » «تبارنامه  خونين  اين  قبيله  كجاست كه  بر كرانه  شهيدي  دگر بيفرايند كسي  به  كاهن  اين  معبد شگفت  نگفت بخور آتش  و قربانيان  پي درپي هنوز خشم  خدا را فرو نياورده  است » مي گويند تاريخ  علم  «شدن » انسانهاست ، هرچند فرق  است  ميان  تاريخ  و فلسفه  تاريخ ، كه  آن شرح وقايع  است  و اين  كشف  حقايق . اين  را هم  گفته اند كه  «بايد بدانيم  كه …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۷
بخش اول : به دنبال نور

من افتخار مي كنم پس هستم

من  افتخار مي كنم  پس  هستم «بسم الله القاصم  الجبارين » الهكم  التكاثر حتي  زرتم  المقابر كلا سوف  تعلمون ثم  كلا سوف  تعلمون كلا لوتععلمون  علم  اليقين ...» «... من  با زبان  مرده  نسلي كه  هر كتيبه اش زير هزار خروار خاكستر دروغ مدفون  شده ست ، با كه  بگويم طفلان  ما به  لهجه  تاتاري تاريخ  پرشكوه  نياكان  را مي آموزند» مردم ، بس  است  ديگر. آخر رحمي  گفته اند. چقدر ديگر زير حجم  حجيم  اين  همه  افتخار مدفون  شدم ، «امدادي  اي  رفيقان  با من » به خاطر خدا…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۷
بخش اول : به دنبال نور

لحظات قدر انقلاب را قدر بشناسيم

لحظات  قدر انقلاب  را قدر بشناسيم لحظات  قدر را چگونه  خرج  مي كنند لحظاتي  هست  كه  تنها گذشت  ساده  زمان  نيست . لحظاتي هست  كه  با لحظه لحظه  هميشه  فرقها دارد. اين  لحظات  به  اندازه  سالها كه  نه ، قرنها گنجايش  دارند و از آن  سو سالها و قرنها بايد ناكام  بگذرد تا انسان  جستجوگر «لحظه قدر» را با «تقدير امر» بارور سازد. و تو مي داني  كه  لحظه  قدر «خير من  الف  شهر». لحظه  قدر حاصل  زمان  دراز تلاش  و مجاهدت  و رنج  نسلهاست . يك  پيروزي  است  از…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۷
بخش اول : به دنبال نور

سايه آفتاب

سايه  آفتاب مرز اطاعت «اطاعت  از مخلوق  در معصيت  خالق  روا نيست » از غير خداوند، تا جايي  مي توان  اطاعت  كرد كه  معصيت  در كار نباشد. مرز هر اطاعتي ، رعايت  حدود الهي  است . المامور معذور در منطق  اسلامي  مردود مي باشد. در شريعت  ما هر اطاعتي  مقيد به  عدم معصيت  است . اين  حديث  شريف  بازگوكننده  يكي  از اصول  انديشه  اسلامي  مي باشد.   قداست  جامعه امام  علي (ع) در عهدنامه  مالك  اشتر: «بارها از پيامبر خدا(ص ) شنيدم  كه  مي فرمود: ملتي  كه حقوق  ضعيفان  آن …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۷
مقالهبخش دوم : حكومت ديني

سيري در نظريات شوراي نگهبان

سيري  در نظريات  شوراي  نگهبان مجموعه  نظريات  شوراي  نگهبان : دوره  اول  از تيرماه  1359 تا تيرماه  1365. تدوين  و نگارش  دكتر حسين  مهرپور. (چاپ  اول : تهران ، انتشارات  كيهان ، 1371). ج  1، 433 ص ، وزيري . 1. . اصل  بر اين  است  كه  كليه  قوانين  مصوب  يك  كشور با قانون  اساسي  آن  هماهنگ  باشد. براي تضمين  اين  عدم  تعارض ، مسئله  كنترل  قوانين  توسط يك  مرجع  با صلاحيت  مطرح  مي شود. فارغ از افكار عمومي  و اراده  ملي  كه  بزرگترين  و قويترين  پشتيبان  قانون  اساسي  به…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
مقالهبخش دوم : حكومت ديني

نگاهي اجمالي به بازنگري قانون اساسي

نگاهي  اجمالي  به  بازنگري  قانون  اساسي صورت  مشروح  مذاكرات  شوراي  بازنگري  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران . (تهران ، اداره كل  امور فرهنگي  و روابط عمومي  مجلس  شوراي  اسلامي ، 1369)، 3 ج ، 1706 ص ، وزيري . 1- قانون  اساسي  متضمن  كليه  قواعد و مقررات  مربوط به  قدرت ، انتقال  و اجراي  آن  است . حدود آزادي  فرد در برابر قدرت ، و حد و مرز اعمال  تشكيلات  حاكم  در برخورد با حوزه  حقوق  فردي  در قانون  اساسي  تعيين  مي شود. قانون  اساسي  به  مفهوم  مادي  آن  در…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
مقالهبخش دوم : حكومت ديني

مقايسه دو نظريه ولايت انتصابي مطلقه فقيه و ولايت انتخابي مقيده فقيه

مقايسه  دو نظريه  ولايت  انتصابي  مطلقه  فقيه  و ولايت  انتخابي  مقيده  فقيه اين  دو نظريه  را از آن  رو برگزيده ايم  كه  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  (1358ه . ش ) متمايل  به نظريه  دوم  است  و در قانون  اساسي  بازنگري  شده  در سال  1368(ه . ش ) به  نظريه  اول  تصريح  شدهاست . جاي  پاي  اين  دو نظريه  در قانون  اساسي  فعلي  با هم  به چچشم  مي خورد و عدم  تميز آنها از يكديگر باعث  خلطهاي  فراوان  شده  است . با توجه  به  تفاوتهاي  بنيادي  اين  دو نظريه  در زمينه …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
مقالهبخش دوم : حكومت ديني

مبناي امام خميني ، انتصاب يا انتخاب

مبناي  امام خميني ، انتصاب  يا انتخاب نظريه هاي  دولت ، يكي  از مهمترين  مباحث  انديشه  سياسي  اسلام  معاصر مي باشد. نگارنده  از اين كه بخش  اول  مقاله  نظريه هاي  دولت  در فقه  شيعه  چند روز پس  از انتشار مورد عنايت  و شايسته  نقد تشخيص  داده  شده  است ، خداوند را سپاسگزار است . و بحث  در اين  زمينه  را قدمي  در طريق  اتقان و استحكام  مباني  نظري  جمهوري  اسلامي  بشمار مي آورد. هرچند دست يازيدن  نويسنده  ناشناس نامه  وارده  به  حربه  تهديد و ارعاب  در صدر و ذيل  آن…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
مقالهبخش دوم : حكومت ديني

ليبراليسم فقهي

ليبراليسم  فقهي جناب  آقاي  بادامچيان  در سرمقاله  ليبرال  كيست  (رسالت ، 75/1/26) و نامه  مندرج  در روزنامه (اخبار 75/2/27) اتهاماتي  را به  سلسله  مقالات  «نظريه هاي  دولت  در فقه  شيعه » وارد كرده اند جهت روشن شدن  ذهن  ايشان  و همفكران  محترمشان  اتهامات  را در ضمن  ده  نكته  پاسخ  مي دهم . اول : در سرمقاله  «ليبرال  كيست » مرقوم  فرموده اند: «در بحث  فقه  سياسي  شيعه  مي نويسد: در شيعه  بحثي  از حكومت  و ولايت  فقيه  نبوده  است ، تا زمان  صفويه ...». 1.        . مباحث  فقه  سياسي  (سلسله …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
مقالهبخش دوم : حكومت ديني

سيري در خدمات علمي آيت الله خويي

سيري  در خدمات  علمي  آيت الله خويي شنبه  6 مرداد 1371(8 صفر 1413) زعيم  حوزه  علميه  نجف  اشرف  و يكي  از مراجع  بزرگ  تقليد جهان  تشيع  دارفاني  را وداع گفت . جهان  علم  و ديانت  در سوگ  يكي  از بزرگترين  فقها، اصوليين  و رجاليين  معاصر نشست . شخصيتي  كه  در شصت سال  اخير بيشترين  تاثير علمي  را بر حوزه هاي فقهي  شيعه  داشته  است  و صدها مجتهد و فقيه  و مفتي  از محضر او استفاده  كرده اند. و با تصنيف و القاي  نزديك  به  صد جلد كتاب  استدلالي  به  حوزه…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
بخش دوم : حكومت ديني

بررسي ولايت مطلقه فقيه

بررسي  ولايت  مطلقه  فقيه آيت الله خويي آنچه  ممكن  است  در استدلال  بر ولايت  مطلقه  فقيه  جامع الشرايط در عصر غيبت  به  آن  تمسك  شود سه  امر است : امر اول : روايات ، مانند توقيع  روايت شده  در (كتاب ( كمال الدين  و تمام النعمه ) شيخ  صدوق  و (كتاب  الغيبه) شيخ  طوسي  و الاحتجاج  طبرسي : «و اماالحوادث  الواقعه  فارجعوا فيها الي  رواه حديثنا فانهم  حجتي  عليكم  و انا حجهالله...» (و اما در حوادث  واقعه  به  راويان  حديث  ما مراجعه  كنيد، آنان  حجت  من  بر شما هستند و…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶
بخش دوم : حكومت ديني

نقد مبناي انتخاب فقيه

نقد مبناي  انتخاب  فقيه آيت الله مكارم  شيرازي آيا تعيين  فقيه  براي  منصب  ولايت  به  نصب  است  يا به  انتخاب مقتضاي  ادله  و مفاد آنها چيست  روايات  دهگانه  بنابر دلالت  آنها يا دلالت  بعضي  از آنها جز بر نصب  فقيه  به  عنوان  ولي  امر از ناحيه  امام  معصوم (ع) يا پيامبر(ص ) دلالت  ندارد، و اين  در نهايت  به نصب  از ناحيه  خداوند تبارك  و تعالي  برمي گردد. عبارات  «من  او را حاكم  قرار دادم » (اني  جعلته  حاكما) در مقبوله ، يا «من  او را قاضي  قرار دادم »…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۶