نقد کتاب حکومت انتصابی

بازتاب اندیشه: نقد «کشف ولی امر»

کشف ولی امر / کدیور، محسن / آفتاب، ش 5 ماه نامه‌ی بازتاب اندیشه؛ شماره ۱۶؛ تیر ۱۳۸۰؛ (مرکز پژوهشهای اسلامی صدا وسیما با همکاری مؤسسه فرهنگی طه)، ص ۲۸-۲۰.   چکیده: نویسنده مقاله، در ادامه مقالات «حکومت انتصابی » در این قسمت به بحث درباره طرق تعیین ولی امر می پردازد . قائلان به حکومت انتصابی معتقدند که زمامدار از طرف خداوند منصوب می شود و لذا دیگر جایی برای انتخاب مردم باقی نمی ماند . البته این نصب به صورت عام است; به این معنا که کلیه واجدان…
adamin
۱۳۸۰/۱۱/۱۵