سخنرانی

علم و دین، مطالعه موردی بازرگان

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس سياسي همایش علمی دهمین سالگرد درگذشت مهندس بازرگان حسینیه ارشاد همايش علمي بزرگداشت دهمين سالگرد درگذشت مهندس بازرگان . . . . . . . محسن كديور در سخناني با عنوان “علم و دين” با تكيه بر ديدگاه بازرگان به گزارش شفاهي مقاله‌ي خود پرداخت و با بيان اينكه بازرگان از مروجان دين در جامعه‌ي ايران و پيشكسوت اين ترويج در دانشگاه‌ بوده است، افزود:‌ تعارض ميان علم و دين، از نيم قرن پيش كه دانشگاه پا گرفت و چند نسل دانشگاه رفت و…
kadivarad33
۱۳۸۳/۱۰/۲۹