مقالهسخنرانی

آشنايي ايرانيان با كانت

مجموعه مقالات علمی پژوهشی سمینار کانت (مطالعات انتقادي در فلسفه كانت)، تهران، 28 تا 30 آذر 1383، ویراستار ضیاء موحد. مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، تهران، 1386، صفحه 67 تا 100. چکیده : نزديك150 سال است كه نام ايمانوئل كانت( 1724-1804) فيلسوف بزرگ آلماني بر زبان نخبگان ايراني جاري است.اين دوران آشنايي به سه مرحله قابل تقسيم است: مرحله ا ول: آشنايي گذرا ومقدماتي1936-1862 در اين مرحله هفتاد و پنج ساله نخبگان ايراني كانت را به عنوان يكي از فلاسفه بزرگ اروپايي شناخته به نامش در برخي كتابها تصريح…
kadivarad33
۱۳۸۶/۰۹/۲۰