مقاله

بازخوانی حقوق زنان در اسلام، «عدالت مساواتی» بجای «عدالت استحقاقی»

بر مبنای عدالت مساواتی و تساوی بنیادی با اینکه زنان به لحاظ بدنی و روانشناختی با مردان تفاوت دارند، از حقوق مساوی با مردان برخوردارند چرا که انسانند و این انسان است که صاحب حق و تکیف و کرامت و امانت و خلافت الهی است نه جنسیت و رنگ و نژاد و طبقه و دین و عقیده سیاسی او. این مبنا با روح قرآن و موازین اسلام سازگارتر است و مستندات عدم تساوی حقوقی به دلیل موقت بودن مانعی برای تساوی حقوقی محسوب نمی شوند.
adamin
۱۳۹۰/۰۸/۳۰
مصاحبه

پرسش های نوری زاد و پاسخ های کدیور

زندانی کردن مخالف سیاسی و منتقد قانونی هرگز در زمان پیامبر (ص) و امام علی (ع) سابقه نداشته است و فاقد هرگونه مستند فقهی و شرعی است. زندان انفرادی و شکنجه سفید و بطور کلی شکنجه قطعا خلاف شرع است و از مخترعات مستبدان است و بکارگیری آن توسط حکام جمهوری اسلامی هرگز به معنای مشروعیت این امور ضد انسانی نیست. عوض کردن عنوان شکنجه و نام تعزیر بر آن نهادن هرگز ماهیت آنرا عوض نمی کند. شخصیت زندانی سیاسی یا حتی زندانی عادی را شکستن خلاف مسلمات اسلامی و…
adamin
۱۳۹۰/۰۸/۱۸
مصاحبه کوتاهاخبار

نامه تحلیلی محسن کدیور به رهبر جمهوری اسلامی بزودی منتشر خواهد شد

"متن مفصل لایحه استیضاح رهبری در نامه به رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان که منتشر شد، قصه سفر به اسرائیل اختراع شد. اکنون نیز با توجه به نزدیک بودن انتشار نامه اینجانب به مقام رهبری در اجابت دعوت محمد نوری زاد، آقای شریعتمداری دوباره مرا روانه اسرائیل کرده اند! ظاهرا اسرائیل اسم رمز سوزش قلب مقام رهبری است. هرگاه انتقادات من قلب ایشان را بدرد می آورد، آقای شریعتمداری از آن به سفر به اسرائیل تعبیر می کنند."
adamin
۱۳۹۰/۰۸/۰۹