فرهنگ

حقوق تکثیر (کپی رایت)

در اسلام مالکیت محترم است و سلب آن دلیل می خواهد. این حقوق تنها به مومنان/ مسلمانان یا اهل کتاب تعلق ندارد و مطلق انسان از آن حیث که انسان است را شامل می شود. از آنجا که این آثار توسط اشخاص یا شرکتها تولید شده اند (و نه دولتها)، ملیت تولیدکننده دخالتی در حکم اخلاقی و دینی ندارد. خلأ قانونی در این زمینه در برخی کشورها از جمله ایران تنها باعث می شود استفاده از تولیدات دیگران بدون اجازه و بدون رعایت شرائط مولدان آنها «اشکال قانونی» نداشته باشد،…
HMouK
۱۳۹۱/۱۲/۱۴
ازدواج

صیغه‌ی عقد ازدواج

زن و مردی که می خواهند ازدواج کنند خودشان هم می توانند صیغه عقد را بخوانند و لزومی ندارد عاقد روحانی یا غیر روحانی حاضر باشد. مهم این است که صیغه عقد را درست بخوانند. حتی اگر به زبان عربی مسلط نیستند، به هر زبانی که صحبت می کنند ترجمه صیغه را کامل ادا کنند کافی است.
HMouK
۱۳۹۱/۱۲/۱۴
دعا و مناجات

ادعیه و زیارات مفاتیح الجنان

مطالب ملحقات مفاتیح غالبا فاقد اعتبار است. ادعیه ای که در منابع اولیه یافت نمی شود دشوار بتوان اعتبار آنها را پذیرفت. اما ادعیه و زیارات گروه اول یعنی آنها که در منابع قبل از قرن ششم یافت می شوند نیازمند تحقیق سندی هستند. غیر از لزوم تحقیق اسناد این ادعیه و زیارات اگر دعا یا زیارتی مخالفت قطعی با نصوص قرآنی داشته باشد یقینا قابل استناد به پیامبر یا ائمه نیست.
HMouK
۱۳۹۱/۱۲/۱۴
احکام تجارتخوردنی‌ها

معامله با گوشت خوک

هرگونه تجارت با محرماتی از قبیل خمر و خنزیر (مشروبات الکلی و خوک) حرام و معامله باطل محسوب می شود. رساندن این گونه امور به در خانه مصرف کنندگان آن نیز یکی از مصادیق اکل المال بالباطل (معاملات باطل و حرام) برای مسلمان است.
HMouK
۱۳۹۱/۱۲/۱۴
جنس مخالف

حرمت هرزه نگاری (پورنوگرافی)

هرزه نگاری بیش از همه با نگاه آدمی به مواضع زینت و نیز شرمگاه دیگران بستگی دارد. دلیل اصلی منع هرزه نگاری دلیل اخلاقی لزوم عفت و حیا است. آثار تخریبی آن بر فروپاشی خانواده ها موید است. مسئله حرمت هرزه نگاری بر اساس آیات متعدد قرآن کریم و روایات معتبر از مسلمات فقه اسلامی است.
HMouK
۱۳۹۱/۱۲/۱۴
احادیث

حدیث دهر و پیروی از مُد روز!

پرسش: نظرتان راجع به حدیث «لاتسبوا الدهر فإن الدهر هو الله» چیست؟ آیا بر اساس آن نمی توان به پیروی از عرف زمانه و مد روز حکم کرد؟ پاسخ: حدیث «لاتسبوا الدهر فان الله هو الدهر» را به روایت مسلم و بخاری ابوهریره از پیامبر (ص) نقل کرده و اهل بیت (ع) چنین حدیثی را از پیامبر نقل نکرده اند. مفاد این حدیث ظاهرا مقابله با کسانی است که  تقصیر وقایع ناپسند را به گردن روزگار می اندازند، و چون فاعل وقایع خداوند است، انگار خدا را متهم کرده اند…
HMouK
۱۳۹۱/۱۲/۱۴