اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

پرسش: گفته میشود اعتماد به نفس موجب شرک است. آیا از نظر منابع دینی چنین گفته ای صحیح می باشد؟ در ضمن گوینده‌ی سخن بالا