نقد کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه

معرفی کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه

نویسنده در این کتاب و مجلدات آن با روش تحلیل انتقادی و تکیه بر منابع دست اول فقه شیعه کوشیده است با دسته بندی و مقایسه این نظریه‌ها با یکدیگر، ارائه مبادی تصوری و پیش‌فرضها، مبانی تصدیقی و دلیل‌ها و بالاخره لوازم و پیامد‌های هر نظریه تصویری شفاف از سیر تطور اندیشه سیاسی شیعه به دست دهد.
HMouK
۱۳۷۹/۰۸/۱۵