مهدویت و غیبت

امام زمان، مهدویت، غیبت و ظهور

با توجه به خفقان شدید قرن سوم منابع موجود در اثبات مهدویت چندان روشن نیست. از آن سو انکار باور شیعه در مهدویت نیز به سادگی ممکن نیست. هر دو سوی مسئله دشوار است. انکار وجود امام زمان را کاری خردمندانه و علمی نمی دانم. باور عمومی قرانی که پایان جهان از آن صالحان است و اینکه مطابق روایات معتبر در آخرالزمان فردی همنام و از نسل پیامبر در عدالت گستری جهان دخیل است برای امید نیکو به پایان جهان کافی است. اینکه مهدی موعود زاده شده و در پرده‌ی…
HMouK
۱۳۹۲/۰۹/۲۹
مهدویت و غیبت

غیبت امام زمان

پرسش: خواهشمند است در رابطه با اعتقاد اکثر فقهای شیعه در خصوص زنده و حاضر بودن امام دوازدهم راهنمایی بفرمایید؟ و اگر جواب منفی است از چه قرنی و کدام فقها این اعتقاد را نشر کرده اند؟ پاسخ: مباحث اعتقادی حوزه ی تخصصی متکلمان است نه فقها. متکلمان شیعه از قرن چهارم - و مشخصا از زمان خاندان نوبختی و شیخ مفید - در این زمینه همداستانند. برای تحقیق در این زمینه می توانید دو کتاب زیر با دو دیدگاه متفاوت را مطالعه فرمایید: آیت الله منتظری، موعود ادیان دکتر…
HMouK
۱۳۹۱/۰۹/۲۰