آرشیو تگ ها: نقد سیاست نامه خراسانی

حمیدیه: افترائيات عليه آخوند خراساني

جناب آقاى محسن کديور، در کتاب مورد اشاره، نه تنها ذهنيات خويش را به متون آخوند خراسانى تحميل مى‌نمايد، بلکه واقعيات تاريخى عصر مشروطيت را نيز در قالبى که خود مى‌خواهد بازخوانى مى‌کند.

مکتب سیاسی خراسانی

کدیور که بارها در میان نوشته‌ها و سخنانش از آرای خراسانی سخن به میان آورده بود، این بار با جد جهدی ستودنی کوشیده است ضرورت و اهمیت اندیشه خراسانی را بیشتر بنمایاند. تدوین مبانی شرعی مشروطه بیش از هر کس وامدار اندیشه آخوند خراسانی است. چه، خراسانی درمکتب سیاسی‌اش می‌آموزاند که «ولایت مطلقه منحصر و مختص خداوند است و هرگونه ولایت مطلقه بشری افترا به شریعت است. حکومت مشروعه منحصر در زمامداری مستقیم معصوم است. هر چند حکومت غیر مشروعه اما عادله ممکن است، حکومت مشروطه نمونه‌ای از آن است. حکومت اسلامی در عصر غیبت منتفی است و تنها می‌توان برای استقرار حکومت مشروع کوشش کرد.

تبریزی: پروژه جدید

در همین همایش مشروطیت، دکتر محسن کدیور در سخنرانیش در روز دوم گفت: “آخوند [خراسانی] اعتقاد دارد حکومت مشروعه در خاندان اهل بیت است. آخوند خراسانی سایر حکومت‌ها را عادلانه یا ناعادلانه می‌داند و همچنین اعتقاد دارد در تدبیر حوزه عمومی فقیهان از امتیاز ویژه‌ای نسبت به دیگران برخوردار نیستند… آخوند عقیده دارد… در حاکمیت مشروطه، ملت است که زمام تمام امور را بر عهده دارد”. فارغ ازاینکه آیا به راستی چنین انتساباتی به آخوند خراسانی، صحت تاریخی دارد یا خیر (و در نوشتاری دیگر باید بدان بپردازم)، نمی‌توان تبدیل شده افکار این رادمردان عرصه علم و فقاهت، به پروژه جدید روشنفکری دینی ایران جهت تاختن به مسئله ولایت فقیه را نادیده گرفت!

ملك‌زاده، ولايت فقيه از مسلمات فقه اماميه است

با توجه به اهميت خاص اصل مهم ولايت در اسلام و نقش ويژه آن در پيشبرد اهداف والاي ديني، تا حد زيادي مي‌توان دلايل بروز حساسيت‌ها از سوي موافقان و مخالفان آن را درك نمود. چندي پيش آقاي محسن كديور با ارسال مقاله‌اي به همايش بررسي مباني فكري و اجتماعي مشروطيت ايران به بررسي انديشه سياسي آخوند خراساني پرداخت.[1] وي در اين بررسي ضمن ادعاي انكار ولايت عامه فقيه از سوي آخوند خراساني و برخي از مراجع ديگر، به نتايجي مي‌رسد كه چندان قريب به ذهن نيست. لذا اين نوشتار با نگاهي نقادانه به آن مطالب، بنا دارد صحت و سقم برخي از ادعاهاي ايشان را مورد ارزيابي قرار دهد.