محمد (ص) برای بشریت چه آورد؟

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2013/02/Muhammad-1-29-03.mp3[/podcast]

دریافت فایل صوتی

رئوس مطالب:

پیامبر خدا آمده بود که ما را زنده کند، پیام اصلی او احیای معنویت و انسانیت است. معنا بخشی به زندگی اصل و اساس رسالت پیامبر است.

تعالیم پیامبر به بشریت را می توان در ارائه سبک زندگی مؤمنامه تلخیص کرد. این سبک به دو بخش بینش مؤمنانه به هستی و منش و روش مؤمنانه قابل تقسیم است. مهمترین تعالیم پیامبر در بخش بینش مومنانه عبارت است از:

  • باور به خدای واحد،
  • باور به آخرت،
  • باور به غیب.
  • در بخش منش و روش مومنانه محورهای اصلی تعالیم پیامبر اینهاست:
  • عدالت و کرامت و رحمت و احسان
  • اخلاقی زیستن
  • بارور کردن عقل آدمی
  • عبادت و مناسک
  • شریعت

دو منبع اصلی  تعالیم پیامبر قرآن کریم و سنت نبوی است.

احادیث و نقلهای تاریخی گزارشگران سنت هستند.
این گزارشها حداقل هفتاد سال بعد از وفات پیامبر نوشته شد و حداقل یک قرن و نیم بعد از پیامبر منتشر شده و آکنده از نقلهای غیر معتبر و جعلی است و نیاز به پالایش دارد.
اکتفا به قران به بهانه مشکلات احادیث نگاهی ناقص به اسلام است.
قرآن و سنت حاکی از گزاره های زمان مند و تعالیم جاودانه اسلامی است و نیاز به کار کارشناسی دارد.