نقد کتاب استیضاح رهبری

محاجّه با مدعي

جناب‎عالي در سراسر مکتوب‎تان سعي کرده‌ايد بگوييد پس از رهبري آيت‌ا... خامنه‌اي، يک روند فزاينده استبدادي و ديکتاتوري در کشور شکل گرفت که تا حال حاضر ادامه دارد. حال ببينيم در طول اين دوران 22 ساله چه اتفاقي در کشور افتاده است
kadivarad33
۱۳۸۹/۰۷/۱۰