عید سعید فطر ۱۴۰۳

عید سعید فطر ۱۴۰۳

چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰ آوریل ۲۰۲۴، اول شوال ۱۴۴۵، عید سعید فطر است.

این عید سعید بر همه مؤمنان مبارک باد. خدا را سپاسگزاریم که توفیق استفاده از برکات این ماه مبارک را پیدا کردیم.

   عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت

صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

الوداع ای زمان طاعت و خیر/ مجلس ذکر و محفل قرآن

مُهرِ فرمان ایزدی بر لب/ نفْس در بند و دیو در زندان

عید بر عاشقان مبارک باد! / عاشقان! عیدتان مبارک باد

عید آمد به کفْ نشان وصال / عاشقان! این نشان مبارک باد

عید آمد و عید آمد وان بخت سعید آمد / برگیر و دُهُل می‌زن، کان ماه پدید آمد

    با فطریه های خود مرهمی بر زخم آنها که ندارند باشیم. در پرداخت فطریه امساک نکنیم، با سخاوت فطریه خود را مستقیما به فقرا یا مراکز خیریه بپردازیم.