هنر

صحنه های جنسی فیلمهای آموزنده

پرسش: آیا دیدن فیلم هایی که دارای مفاهیم و محتوای خوب و آموزنده ای هستند ولی بعضا دارای صحنه های جنسی هستند، اشکال دارد؟ با

جواز مجسمه سازی و هنرهای تجسمی

مجسمه سازی برای پرستش (بت پرستی) حرام است. ساختن مجسمه‌ی موجودات دارای روح و نقاشی آنها برای اغراض عقلایی از جمله هنری جایز است.

بازیگری نقش اولیاء دین

در قرآن کریم و سنت معتبر قداست منحصرا از آن مقام ربوبی و وحی الهی است و منع نمایش “بشر” محتاج دلیل است. منعهای مورد اشاره دلیل معتبری ندارد و مبتنی بر کلام و انسان شناسی ای قابل مناقشه است.