جواز مجسمه سازی و هنرهای تجسمی

پرسش:  آیا مجمسمه سازی در عصر کنونی حرام است؟

 
پاسخ:

مجسمه سازی برای پرستش (بت پرستی) حرام است. ساختن مجسمه‌ی موجودات دارای روح و نقاشی آنها برای اغراض عقلایی از جمله هنری جایز است.

موفق باشید.

محسن کدیور