سقط جنین و لقاح مصنوعی

پرسش: آیا سقط جنین و القاح مصنوعی از نظر شما جایز است؟ در چه مواردی؟

پاسخ:

سقط جنین در موارد زیر «به تشخیص شورای پزشکان متخصص» جایز است:
الف. جان مادر در خطر حتمی باشد.
ب. نگاهداری جنین برای مادر ضرر یا حرج شدید داشته باشد، قبل از ولوج روح.
ج. جنین مبتلا به بیماری صعب العلاج باشد، قبل از ولوج روح.
لقاح مصنوعی فی حد نفسه شرعا مجاز است. مسئله شقوق مختلف دارد.

موفق باشید

محسن کدیور