نقد کتاب بهای آزادی

فهرست نقدهای کتاب بهای آزادی

متن کامل کتاب نقد یک رویداد، متن کامل مقاله‌ی محمدرضا بندر‌چي با عنوان نقدي بر كتاب بهاي آزادي محسن كديور و مشخصات بخش مرتبط از کتاب وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی

نقد کتاب بهای آزادی

بندرچی: نقدی بر کتاب بهای آزادی

کدیور می‌گوید: «مجازاتهای شرعی باید در دادگاه صالح اثبات بشود. مگر ممکن است که حکمی را محرمانه و غیرعلنی آن هم از دادگاه غیر رسمی صادر کرد؟» قاضی می‌تواند غیابا متهم را محاکمه کند ولی اجرای علنی حکم در هیچ کجای قانون یا فقه ذکر نشده بلکه بر عهده حاکم است و می‌تواند غیرعلنی بودن مجازات را دستور دهد. در مورد لازم اگر رهبر تشخیص دهد که مصلحت در محاکمه غیابی یا علنی‌نکردن حکم یا غیرعلنی اجرانمودن رأیی باشد قاضی و مجری خلافی نکرده‌اند و کارشان منطبق با قانون می‌باشد.

نقد یک رویداد
نقد کتاب بهای آزادی

نقد يک رويداد

نظرات موافق و مخالف بازداشت و محاکمه محسن کديور در مطبوعات از ۹ اسفند ۱۳۷۷ تا ۲۹ فروردین ۱۳۷۸ به کوشش زهرا رودي-کديور؛ مقدمه، فهرست و متن کامل کتاب (PDF)

pdf