نقد یک رویداد نقد کتاب بهای آزادی

نقد يک رويداد

نظرات موافق و مخالف بازداشت و محاکمه محسن کديور در مطبوعات از ۹ اسفند ۱۳۷۷ تا ۲۹ فروردین ۱۳۷۸ به کوشش زهرا رودي-کديور؛ مقدمه، فهرست و متن کامل کتاب (PDF) pdf
kadivarad33
۱۳۷۸/۰۲/۱۵