نقد کتاب بهای آزادی

فهرست نقدهای کتاب بهای آزادی

متن کامل کتاب نقد یک رویداد، متن کامل مقاله‌ی محمدرضا بندر‌چي با عنوان نقدي بر كتاب بهاي آزادي محسن كديور و مشخصات بخش مرتبط از کتاب وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی

بندرچی: نقدی بر کتاب بهای آزادی

اگر رهبر تشخیص دهد که مصلحت در محاکمه غیابی یا علنی نکردن حکم یا غیرعلنی اجرا نمودن رأیی باشد قاضی و مجری خلافی نکرده‌اند و کارشان منطبق با قانون می‌باشد.

نقد یک رویداد
نقد کتاب بهای آزادی

نقد يک رويداد

نظرات موافق و مخالف بازداشت و محاکمه محسن کديور در مطبوعات از ۹ اسفند ۱۳۷۷ تا ۲۹ فروردین ۱۳۷۸ به کوشش زهرا رودي-کديور؛ مقدمه، فهرست و متن کامل کتاب (PDF)

pdf