فهرست نقدهای کتاب بهای آزادی

نقدهای کتاب بهای آزادی: دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژه‌ي روحانیت، به‌کوشش زهرا رودی (کدیور)، تهران، نشر نی، خرداد ۱۳۷۸، چاپ پنجم: تیر ۱۳۷۹، ۲۴۸ صفحه.
 

– محمدرضا بندر‌چي، نقدي بر كتاب بهاي آزادي محسن كديور، روزنامه رسالت، ۸ قسمت، ۹ تا ۱۹ شهریور ۱۳۷۹، ص ۱۶.

 

  • موارد مرتبط:

نقد یک رویداد: نظرات موافق و مخالف بازداشت و محاکمه محسن کدیور در مطبوعات از ۹ اسفند ۷۷ تا ۲۹ فروردین ۷۸، به‌کوشش زهرا رودی(کدیور)، نشر نی، تهران، ۱۳۷۸، ۴۸۰ صفحه.

چهار نامه:  تتمه‌ی کتاب بهای آزادی، ۶ شهریور ۱۳۹۳.