فقهای منکر ولایت فقیه

هفت مرجع تقلید و هفت فقیه دیگر 

۱. محمد کاظم آخوند خراسانی (۱۲۱۳-۱۲۹۰)

۲. عبدالکریم حائری یزدی (۱۲۳۸-۱۳۱۵)

۳. محمد حسین غروی اصفهانی (کمپانی) (۱۲۵۷-۱۳۲۱)

۴. محسن طباطبائی حکیم (۱۲۸۶-۱۳۴۹)

۵. احمد موسوی خوانساری (۱۲۷۰-۱۳۶۳)

۶. ابوالقاسم موسوی خوئی (۱۲۸۷-۱۳۷۱)

۷. محمد علی اراکی (۱۲۷۳-۱۳۷۳)

***

۸. محمد حسین طباطبائی (۱۲۸۱-۱۳۶۰)

۹. رضا زنجانی (۱۲۸۲-۱۳۶۲)

۱۰. ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی (۱۲۷۹-۱۳۷۱)

۱۱. رضا صدر (۱۳۰۰-۱۳۷۳)

۱۲. مهدی حائزی یزدی (۱۳۰۲-۱۳۷۸)

۱۳. محمد مهدی شمس الدین (۱۳۱۴-۱۳۷۹)

۱۴. موسی صدر (متولد ۱۳۰۷ در قم، مفقود الاثر: ۹ شهریور ۱۳۵۷ در لیبی )

  • به زودی