فقهای منکر ولایت فقیه

هفت مرجع تقلید و هفت فقیه دیگر 

 
۱. محمد کاظم آخوند خراسانی (۱۲۱۳-۱۲۹۰)

 
۲. عبدالکریم حائری یزدی (۱۲۳۸-۱۳۱۵)

 
۳. محمد حسین غروی اصفهانی (کمپانی) (۱۲۵۷-۱۳۲۱)

 
۴. محسن طباطبائی حکیم (۱۲۸۶-۱۳۴۹)

 
۵. احمد موسوی خوانساری (۱۲۷۰-۱۳۶۳)

 
۶. ابوالقاسم موسوی خوئی (۱۲۸۷-۱۳۷۱)

 
۷. محمد علی اراکی (۱۲۷۳-۱۳۷۳)

 

***

 
۸. محمد حسین طباطبائی (۱۲۸۱-۱۳۶۰) 

 
۹. رضا زنجانی (۱۲۸۲-۱۳۶۲)

 
۱۰. ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی (۱۲۷۹-۱۳۷۱)

 
۱۱. رضا صدر (۱۳۰۰-۱۳۷۳)

 
۱۲. مهدی حائزی یزدی (۱۳۰۲-۱۳۷۸) 

 
۱۳. محمد مهدی شمس الدین (۱۳۱۴-۱۳۷۹)

 
۱۴. موسی صدر (متولد ۱۳۰۷ در قم، مفقود الاثر: ۹ شهریور ۱۳۵۷ در لیبی )

  • به زودی