دین پژوهی در پرتو قرآن

دروس عمومي تفسير موضوعي قرآن دكتر محسن كديور با سلسله دروس "دين پژوهي در پرتو قرآن" (83-1379) شامل سه مبحث ايمان ديني (دانشكده فني دانشگاه تهران)، وحي پژوهي (دانشگاه صنعتي شريف) و زن در قرآن (دفتر مركزي جبهه مشاركت) آغاز شد.

ادامه مطلب