دروس عمومی

مباحث ایمانی در قرآن

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۱۰)” [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2004/06/10.-840610.mp3[/podcast]

قرآن و مسئله عقلانیت (۱)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۱۱)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2004/06/11.-840624.mp3[/podcast]

قرآن و مسئله عقلانیت (۲)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۱۲)” [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2004/06/12.-840707.mp3[/podcast]

جلسه اول: مقدمه و طرح بحث

بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول و لا قوه الا‌ بالله العلي العظيم، حسبنا الله و نعم الوكيل، نعم المولي و نعم النصير، ثم الصلوه

جلسه دوم: خصايص پيامبران (۱)

خلاصة‌ جلسة‌ اول: دو واژة‌ كليدي حوزة‌ پيامبري در قرآن نبوت ورسالت است و به پيامبر نبي، رسول و مرسل اطلاق مي‌شود. نبي حاكي از

جلسه سوم: خصايص پيامبران (۲)

خلاصة‌ جلسات گذشته: نبوت ورسالت به ترتيب حاكي از شأن خبررساني و شأن فرستادگي و سفارت پيامبران هستند. نبوت تنها در مورد پيامبران بكار رفته.

جلسه هفتم: پيامبری؛ گناه و خطا!

خلاصة جلسات گذشته: قواعد قرآني حوزة پيامبري يا خصائص عمومي پيامبران عبارتند از: اول: هيچ جامعه‌اي بدون پيامبر رها نشده است. دوم: پيامبران انسانهايي هستند

جلسه هشتم: پيامبران و دين ستيزان

خلاصة جلسات گذشته قواعد قرآني حوزة پيامبري يا خصائص عمومي پيامبران عبارتند از: اول: هيچ جامعه‌اي بدون پيامبر رها نشده است. دوم: پيامبران انسانهايي هستند

جلسه سوم: ایمان دینی

۱- ايمان ديني در قرآن كريم از سه زاويه قابل بحث است: اول: فاعل ايمان: ايمان از چه كسي سر مي زند؟ چه موجوداتي مي

جلسه چهارم: متعلق ايمان

ايمان به چه اموري تعلق مي گيرد؟ دين ايمان به چه اموري را از انسان خواسته است؟ ويژگي متعلقات ايمان ديني چيست؟ براي آشنايي با

جلسه پنجم: ويژگيهاي ايمان دينی (۱)

از مباحث گذشته نتيجه گرفتيم كه: الف. ايمان امري انساني است، هر چند منحصر در انسان نيست و از موجودات ديگري همانند جن كه مشتركاتي

جلسه نهم: نسبت ايمان با يقين و شك

خلاصه مطالب گذشته هر چند ايمان منحصر به انسان نيست، اما بحث متمركز در “ايمان انسان” است. انسان در ايمان آوردن به دنبال دستيابي به

جلسه دهم: نسبت ايمان و اسلام

خلاصه مطالب گذشته انسان در ايمان آوردن به دنبال دستيابي به چيزي است كه ندارد. ايمان نه فعل است نه انفعال، فعلي قلبي است نه

جلسه یازدهم: ایمان و عمل

خلاصه مطالب گذشته انسان در ايمان آوردن به دنبال دستيابي به چيزي است كه ندارد. ايمان فعلي قلبي است، قابل امر و دعوت پذير است،