صحنه های جنسی فیلمهای آموزنده

پرسش: آیا دیدن فیلم هایی که دارای مفاهیم و محتوای خوب و آموزنده ای هستند ولی بعضا دارای صحنه های جنسی هستند، اشکال دارد؟ با توجه به اینکه فیلم های خارجی معمولا دارای صحنه های جنسی هستند، ولی می توانند پیام مفیدی را داشته باشند آیا شما دیدن همچین فیلم هایی را توصیه می کنید؟

 
پاسخ:
توصیه نمی کنم. نگاه کردن به قسمتهایی از فیلمها که اعمال منافی عفت عمومی را نمایش می دهند اخلاقا و شرعا مجاز نیست. نگاه کردن به صحنه های مقدمات معاشقه اگرچه مکروه است اما تکرار آن باعث ریختن قبح و عادی شدن آن می گردد و عملا مفاهیم و محتوای آموزنده را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد.

موفق باشید.

۲۰ دی ۱۳۹۲