بهره بانکی و نرخ تورم

پرسش:  من از اندونزی هستم، بعد ازخواندن چندین مقاله ی شما می خواهم از شما این سؤال را بپرسم : چه حکمی معاملاتی که مربوط به بهره بانکی است دارد؟ ایا صرفه جویی در پول یا قرض گرفتن پول ازبانک مشکل شرعی دارد؟ و ایا بهره بانک بعنوان مساله شرعی است یا نه بلکه این یکی از مساله های قانونی است؟ اگراین به عنوان مساله قانونی  است.ایا اکثریت مرجع شیعه در این مورد اتفاق دارد؟ وایا مرجع در این مساله متواند دخالتی داشته باشد؟ درحالیکه نرخ بهره بانک، دولت آن را اداره کرده است.

پاسخ:
آنچه بانکها به عنوان «کارمزد» می گیرند مشکلی ندارد. محاسبه‌ی تورم نیز مشکلی ندارد. اما بهره بانکی که متناسب با مقدار پول مشتری است و از ابتدا تعیین می شود همان ربا است که حرام می باشد. صرفه جویی مشکلی ندارد. قرض گرفتن از بانکها مشکلی ندارد، مشکل در بهره ای است که بانکها از مدیون گاهی تا چند برابر قرضی که داده اند می گیرند. بهر‌ه‌ی بانکی هم وجهه‌ی قانونی دارد هم وجهه‌ی دینی مثل سقط چنین که هر دو وجهه را دارد. در اینکه بهره بانکی که از ابتدا تعیین می شود و متناسب با مقدار پول محاسبه می شود ربا است مجتهد مخالفی نمی شناسم.
موفق باشید
محسن کدیور