رسالت محمد (ص) و انسان معاصر

Veladate H.Mohammad(s) 91

پیام محمد (ص) برای انسان معاصر چیست؟

پیامهای محمد (ص) را دو جا می توان سراغ گرفت:
الف. کلام الله مجید
ب. سنت نبوی

محمد (ص) دو گونه پیام آورده است:
الف. پیامهای متناسب با مخاطبان اولیه
ب. پیامهایی برای همه‌ی انسانها در همه‌ی زمانها و مکانها

پیامهای دسته‌ی الف برای دورانهای بعدی در زمره‌ی تاریخ است.
انسان معاصر در پیامهای دسته‌ی ب گمشده‌ی خود را می یابد.
پیامهای دسته‌ی ب فرازمانی و فرامکانی هستند.
در این مجال به نمونه هایی از پیامهای دسته‌ی ب که گویای رسالت محمد (ص) برای انسان معاصر است اشاره می شود.

رسالت پیامبر  تحول در جان آدمی است. تشویق او به رنگ خدا درآمدن است. آشنائی با مبدء و معاد است. خود را در معرض آزمایش الهی یافتن است. تعلقات دنیوی را بازی و سرگرمی دانستن و خود را مهیای زندگی جاوید کردن است. تقوی پیشه کردن و کسب رضوان اوست.
پیامبر نیامده است تا دین را به جای عقل و علم و عرف بنشاند. پیامبر نیامده است تا به ما سیاست و اقتصاد و حقوق و صنعت و کشاورزی و علوم انسانی و علوم اجتماعی بیاموزد. در عین این که پیام او همه‌ی این عرصه ها را متأثر می کند.
رسالت پیامبر  معنی بخشی به زندگی است. ضمانت اخلاق است. ارائه‌ی جهانهایی است که از دسترس عقل و علم بیرون است: ملکوت، جبروت، آخرت، غیب.

 

۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۳ شعبان ۱۴۳۴، ۲۲ ژوئن ۲۰۱۳،

نور و دانش: انجمن ایرانیان مسلمان شرق آمریکا، نیوجرسی

رئوس مطالب (powerpoint)

دریافت فایل صوتی