ادب تلاوت قرآن

پرسش: آیا دون شان قرآن است اگر فرد آن را بصورت دراز کش و خوابیده بخواند؟ آیا مجاز به خواندن قرآن در این حالت هستیم (مثلا قبل از خواب)؟

 
پاسخ: خواندن قرآن به صورت دراز کش و خوابیده کراهت (به معنی اقل ثوابا) دارد هر چند حرام نیست .مناسب تر این است که بعد از قرائت قرآن دراز بکشید و در آن حالت کتب دیگر بخوانید.
۷ شهریور ۱۳۹۲