پیوست ۴: ابلاغ اتهام

بسمه تعالی

ابلاغ اتهام

تاریخ: ۱۳۸۹/۱/۱۵

شماره: ۱۱۱/۲۵۶۶۷/م

جناب آقای محسن کدیور
عضو هیات علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

با عنایت به گزارش شماره ۷/۱۱۱۴۵۶/م مورخ ۸۸/۶/۳ مدیر کل محترم دفتر مرکزی حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر انتشار مقاله توهین آمیز به مسئولین ارشد کشور به عنوان تنفیذ در مسجد ضرار
بیانیه سوم ژانویه ۲۰۱۰ بر علیه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی
داشتن سابقه محکومیت در دادسرای ویژه روحانیت که توسط مدیر کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات تایید شده است. پرونده شما به اتهام ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی منطبق با بند ۱۶ ماده ۷ قانون مقررات انتظامی در هیات مرکزی بدوی انتظامی مطرح است. لذا مقتضی است ظرف ۱۰ روز پس از رویت این برگه لایحه دفاعیه خود را به انضمام مدارک و مستندات به این هیات به نشانی تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، خیابان خوردین، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی طبقه ۷ دفتر هماهنگی رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی اعضای هیات علمی وزارت ارائه نمائید و در غیر این صورت طبق ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی به تخلف شما رسیدگی خواهد شد. / ع

سیامک ره پیک
رئیس هیأت مرکزی
بدوی انتظامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

890115 eblage etteham 1