جمهوری اسلامی با دانشمندانش چه می کند؟

سعید مدنی امروز پس از تحمل سه سال و نیم حبس در آستانه‌ی نوروز مستقیما از زندان اوین به تبعیدگاه بندرعباس اعزام شد. در این نوشتار کوتاه طی پنج نگاه، نکاتی درباره این جامعه‌شناس تبعیدی مرور می‌شود.

اول. سعید مدنی در یک نگاه:
– متولد ۱۳۳۹
– جامعه‌شناس
– پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی
– استاد و عضو گروه پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ایران
– عضو گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران
– سردبیر «فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی»
– عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه
– عضو کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه
– عضو شورای اجرایی کانون مدافعان حقوق بشر
– عضو شورای فعالان ملی مذهبی

download

دوم. کتابهای سعید مدنی در یک نگاه:
– از سعید مدنی بین سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۴ شانزده جلد کتاب منتشر شده است:
– ویراستار ۴ کتاب
– مترجم ۳ کتاب
– مولف ۹ کتاب
– کتابهای سعید مدنی در حوزه‌ی ک‍ودک‌ آزاری‌ در ایران،‏ اعتیاد در ایران، و روسپی‌گری در ایران جزء کتب مرجع است.
– مدنی تنها در دوران زندانش ۷ کتاب منتشر کرده است: ۵ تالیف و ۲ ترجمه.
– آخرین تالیف منتشرشده‌ی سعید مدنی: ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران

ketab_madani_1

سه. زندان‌های سعید مدنی در یک نگاه:
– در اسفند ۱۳۷۹ همراه با دیگر فعالان ملی مذهبی بازداشت شد: یک سال زندان بدون محاکمه شامل ۵ ماه انفرادی
– در دی ۱۳۹۰ به اتهام حمایت از جنبش سبز در خیابان بازداشت شد: محکوم به سه سال و نیم زندان در تبعید
– در طول زندان دوباره محاکمه شد: محکوم به شش سال دیگر حبس و دو سال تبعید به بندرعباس

– ۲۶ اسفند ۱۳۹۴: آزادی مشروط بعد از سه سال و نیم حبس در رجائی شهر و اوین
– ۲۶ اسفند ۱۳۹۴: انتقال از زندان به تبعیدگاه

download (1)
چهار. چند پرسش کوتاه:
– چرا جمهوری اسلامی با دانشمندان خود بویژه دانشمندان علوم اجتماعی این‌گونه نامهربان است؟
– سعید مدنی یک شهروند است، سعید حدادیان هم شهروند دیگر. هر دو سعیدند. سعید اول که جامعه‌شناس است در زندان و تبعید است. سعید دوم مداح دفتر مقام رهبری است.
– امام علی (ع) در نهج‌البلاغه از جاهلیت این‌گونه نشانی داده است: «بارض عالِمها مُلجَم و جاهلها مُکرَم». (سرزمینی که بر دهان دانشمندانش لگام زده شده و جاهلانش مورد اکرام واقع می‌شوند.) سرزمینی که دانایان مجال اظهار نظر کردن ندارند و نادانان در صدر قرار گرفته مورد تکریمند. آیا نشانه‌های تعریف علوی بر جمهوری اسلامی تطبیق نمی‌کند؟

کتاب-روسپیگری2

پنج. فهرست کتابهای منتشر‌شده‌ی سعید مدنی:

الف. تالیف:
– ک‍ودک‌ آزاری‌ در ای‍ران‌، پیشگفتار شیرین عبادی، بهروز جلیلی، ت‍ه‍ران‌، ۱۳۸۳، اک‍ن‍ون‌، ۴۱۶ صفحه.
– خشونت علیه کودکان در ایران، تهران، ۱۳۸۹، آشیان،‏‏۲۹۶ صفحه.
– جماعت‌گرایی و برنامه‌های جماعت‌محور، با مقدمه‌ی پرویز پیران، تهران، ۱۳۸۹، شرکت بین المللی پژوهش و نشر یادآوران‏، ۴۲۲ صفحه.
‏- اعتیاد در ایران‏‏؛ با مقدمه عمران محمدرزاقی، ‏تهران، ۱۳۹۰، ثالث‏، ‏۵۵۹ صفحه.
– آسیب‌شناسی حقوق کودکان در ایران (با تاکید بر کودک‌آزاری)، با همکاری امیرحمزه زینالی؛ دیباچه علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی، تهران، ۱۳۹۰، نشر میزان، ۳۰۴ صفحه.
– راهنمای ارزیابی سریع و پاسخ به رفتارهای پرخطر جنسی، باهمکاری معصومه دژمان، آمنه‌ستاره‌ فروزان و دیگران، تهران، ۱۳۹۳، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی‏، ۱۴۹ صفحه.
– بررسی مسایل اجتماعی: روسپی‌گری، ویراست ۲، تهران: ۱۳۹۴، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه‏، ۴۰۴صفحه. (ویراست اول: بررسی آسیب‌های اجتماعی روسپیگری‏، تهران، ۱۳۹۲، شرکت بین‌المللی پژوهش و نشر یادآوران‏، ‏۳۴۲صفحه)
– توسعه اجتماعی: مفهوم‌شناسی و سنجش، تهران، ۱۳۹۴، بازتاب، ۱۷۸ صفحه.
– ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران، تهران، ۱۳۹۴، آگاه‏، ۴۶۱ صفحه.

download (2)

ب. ترجمه:
– روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، نوسندگان: اس‍ت‍وارت‌ پ‍ی‍رز (Sturt A Pizer) و ج‍ف‍ری‌ ت‍راورز؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ع‍ی‍د م‍دن‍ی‌؛ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ پ‍روی‍ز پ‍ی‍ران‌، تهران، ۱۳۸۷، دان‍ژه‌‏،۲۴۶ صفحه.
– جنبش‌های اجتماعی (پدیدآیی، فراز و فرود)، ویراستاران: جف گودوين (Jeff Goodwin)، جيمز.ام.جاسپر (James M. Jasper)؛ تاليف و ترجمه سعيد مدنی، تهران، ۱۳۹۴، بازتاب،‏۱۴۰ صفحه.
– جنبش‌های اجتماعی ودموکراتیزاسیون، ویراستاران: جف گودوين (Jeff Goodwin)، جيمز.ام.جاسپر (James M. Jasper)؛ مترجمان: سعید مدنی‌ و دیگران، تهران، ۱۳۹۴، روزنه، ‏۳۰۳ صفحه.

org-z14385242213a01e714595cf171c3c001edd0c060848bf722af

ج. ویراستاری:
– فقر در ایران (مجموعه مقالات)، زیرنظر فریبرز رییس‌دانا، ژاله شادی‌طلب، پرویز پیران؛ ویرایش و تنظیم: حسن رفیعی، سعید مدنی، تهران، ۱۳۷۹، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۵۳۸ صفحه.
– ب‍ه‌س‍وی ن‍ظام‌ ج‍ام‍ع‌ رف‍اه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، اع‍ض‍ای‌ ش‍ورای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور؛ وی‍رای‍ش‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ س‍ع‍ی‍د م‍دن‍ی‌، ت‍ه‍ران‌، ۱۳۷۹، س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، ۱۸۸ صفحه.
– به‌س‍وی ن‍ظام‌ ج‍ام‍ع‌ رف‍اه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، گ‍ردآوری‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍ورای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، وی‍رای‍ش‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ س‍ع‍ی‍د م‍دن‍ی‌، ت‍ه‍ران‌، ۱۳۸۰، س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، ۲۳۹ صفحه.
– م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ش‍م‌: ب‍ی‍م‌ه‍ا و ام‍ی‍ده‍ا، گ‍ردآورن‍ده‌ س‍ع‍ی‍د م‍دن‍ی‌؛ زی‍رن‍ظر و ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌ س‍ح‍اب‍ی‌، ت‍ه‍ران، ۱۳۸۰، خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا، ۲۲۸ صفحه.

۲۶ اسفند ۱۳۹۴