مروری بر میراث سیاسی هاشمی رفسنجانی

مصاحبه جمال الدین موسوی با احمد سلامتیان و محسن کدیور 

بی بی سی فارسی، برنامه ۶۰ دقیقه، ۹ ژانویه ۲۰۱۷، ۲۰ دی  ۱۳۹۵

اکبر هاشمی رفسنجانی از ارکان جمهوری اسلامی، در نخستین دوره حیات سیاسیش ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴ عین جمهوری اسلامی است با همه فراز و فرودهایش و شریک کلیه نکات مثبت و منفیش. اما از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ هاشمی رفسنجانی بتدریج در قامت یکی از منتقدین منتفذ درون حاکمیت ظاهر می شود و منشأ خدماتی می شود.

فایل صوتی