حکومتی شدن مراسم عزاداری در ایران

 

عاشورا ماهیتی سیاسی دارد اما در سطح کلان نه خرد. و آن مبارزه با ظلم و ستم، استبداد و فساد نظام حاکم است. تنزل آن به سطح خرد و سیاست روزمره محلی و استفاده جناحی برای حذف رقیب سیاسی به ابتذال آن می انجامد.

جمهوری اسلامی با سه اهرم واحد تخصصی تبلیغ حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و از همه مهمتر سازمان تبلیغات اسلامی کلیه فعالیتهای مذهبی خصوصا عزاداری ها را کنترل می کند. اساس سنامه سازمان تبلیغاتی حکومتی کردن عزارادی بلکه فعالیتهای مذهبی است.

این نظم حکومتی باعث بی‌روح شدن مراسم مذهبی، کم رونق شدن آنها می شود. امور مذهبی وظیفه داوطلبانه منومنان در جامعه مدنی است. اما حکومت دینی خود را متولی همه چیز می داند از جمله فعالیتهای دینی.

رشد قارچی و بیمارگونه و سرطانی و تولید انبوه مداحی که جریانی کم‌سواد و پرمدعا و وابسته به نهادهای امنیتی و سیاسی هستند از خواص جمهوری اسلامی است. مداحان جای روحانیون روضه خوان را گرفته و بیشتر می گیرند. مداحی ترویج خرافات و قشری‌گری، تهییج احساسات بدون رشد معرفتی و تنزل جلسات مذهبی به پاندول سیاست حاکم است.

در حقیقت مداحی که نه در آن معرفت است، نه خلوص و نه هنر خصلت بارز سیمای مذهبی جمهوری اسلامی شده است.

 

برخی پرسشهای برنامه

– درمورد دهه عاشورا و دهه هایی که به تازگی بیشتر و بیشتر اهمیت پیدا می کنند، نظیر دهه فاطمیه حکومتی شدن عزاداری ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

– آیا حکومت از مداحان وشیوه های مداحی برای تبلیغات سیاسی به نفع خودش بهره می گیرد؟ مثلا برای جنگ در سوریه و تبلیغ برای حضور در عراق ؟ یا به نفع یک گروه سیاسی خاص و نظامیان درایران.

– این گونه برخورد با مراسم عزاداری و اعتقادات عموم مردم، چه تاثیر دراز مدتی می تواند داشته باشد؟

– چرا این شیوه تبلیغات را بعضی تقبیح می کنند، مگرنه اینکه کلا حکومت ایران اسلامی است و از آغاز پای در دین داشته است؟

– چرا استفاده  و دخالت در مراسم عزاداری با دخالت در سایر جوانب زندگی مردم فرق دارد؟

– نقش مداحان و اسامی که هر سال به لیست مداحان مهم اضافه می شود، اینها چه کسانی هستند ونقششان در سیاست ایران چیست؟   

مصاحبه فرناز قاضی زاده با محسن کدیور و حسن شریعتمداری، برنامه به عبارت دیگر، تلویزیون بی بی سی فارسی، پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

 

 

دریافت فایل صوتی