پاسخ دفتر سيد احمد خاتمي به آفتاب يزد

احتراماً با آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما به اطلا‌ع مي‌رسانيم در سرمقاله روزنامه شماره ۲۱۸۱، مورخ يكشنبه ۸ مهر ۱۳۸۶ با عنوان <دقت در منابع خبري>! كه براساس آن نويسنده محترم به بهانه مصاحبه آيت‌الله مقتدايي با ايسنا اينگونه القاء كرده‌اند كه نامه جامعه مدرسين براساس منابع غيرموثق بوده و در ادامه مقاله در بخشي از آن آمده است: …< اين تشكل مهم بايد اعضاي خود كه به تريبونهاي مهم دسترسي دارند را نيز تشويق نمايد كه براي ارائه تحليل و قضاوت نسبت به هر كس، حتي مخالفان سياسي به منابع غيرقابل اعتماد داخلي يا خارجي اعتماد نكنند...> مطلب فوق تعريض آشكار به خطبه جمعه آيت الله سيد احمد خاتمي است؛ لذا نكات ذيل را جهت اطلا‌ع افكار عمومي ذكر مي‌كنيم.

الف) آنچه آيت‌الله خاتمي در خطبه دوم نماز جمعه تهران مورخه ۳۰/۶/۱۳۸۶ فرمودند با استناد به منابع خبري رسمي داخلي از جمله باشگاه خبرنگاران جوان بود كه در تاريخ ۲۶/۶/۱۳۸۶ خبر ديدار برخي اصلا‌ح طلبان با جان كري را منتشر كرد كه جهت بررسي مي‌توانيد به آرشيو اين خبرگزاري مراجعه نماييد. يادآوري مي‌كنيم برخي اصلا‌ح طلبان نيز با مصاحبه با برخي خبرگزاريها اين ديدار را محكوم نمودند.

ب) همان گونه كه نقل خبر بدون منبع مستند، كاري ناپسند است تكذيب بدون دليل آن نيز صحيح نيست؛ تعريض شما نيز از اين قبيل است لذا نمي‌توان با استناد به سخن يكي از اعضاء جريان اصلا‌ح طلب كه خبر ديدار را تكذيب نموده آن را قبول كرد.

ج) پيشنهاد مصاحبه آيت الله مقتدايي جهت تشريح موضوع نامه جامعه مدرسين به آيت الله موسوي اردبيلي توسط آقاي خاتمي در جلسه جامعه مدرسين مطرح شد و مورد تاييد اعضاء محترم قرار گرفت ؛ همچنين آيت الله مقتدايي اصل وجود مقاله را نفي نكرده اند و نويسنده مقاله نيز منكر آن نيست و منتقدان را به مناظره دعوت كرده است. فقط مقاله مذكور در دانشگاه مفيد قرائت نشده است.

د) همچنين لا‌زم است يادآوري نماييم امام جمعه موقت تهران در خطبه ها نامي از اصلا‌ح طلبان نبردند و عنوان كردند : <ديدار اعضاء برخي از جريانهاي سياسي> اين موضوع به اين جهت مطرح شد كه زشتي دوستي و دلدادگي با بيگانگان از سوي هر فرد يا گروهي كه باشد محكوم و نادرست است.

تاكيد مي كنيم امام جمعه موقت تهران از هر نوع انتقاد سازنده اي استقبال مي نمايند همان طور كه در تاريخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۵ در پاسخ به سرمقاله <سكوت يا فرياد> كه در شماره ۲۰۲۳ مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ در آن روزنامه به چاپ رسيده بود ايشان شخصا از ادبيات مودبانه نقد نويسنده سرمقاله تشكر و پاسخ دوستانه اي ارسال نمودند كه در صفحه نخست آن روزنامه به چاپ رسيد. لذا خواهشمنديم اين توضيح را طبق قانون مطبوعات در همان سطر و ستون روزنامه فردا دوشنبه ۹ مهر ۱۳۸۶ به چاپ برسانيد.

با تشكر- دفتر آيت الله سيد احمد خاتمي