استقبال از گنجی در نخستین روز آزادی از زندان شش ساله